สื่อความรู้ การพัฒนา HA. รพ.สบเมย

HA 900_การบริหารเชิงกลยุทธ์ จุดสำคัญขององค์กร (มาตรฐานตอนที่ 1-3 การมุ่งเน้นผู้ป่วย/ผู้รับงาน (PCF)