สื่อความรู้ การพัฒนา HA. รพ.สบเมย

HA 900_สุดยอดบริหารงาน สุดยอดบริหารคน (มาตรฐานตอนที่ 1-5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล (PCF))